Takkara

Cirāg̲h̲a yādoṃ ke

Ganapata Rāe Ṭakkara Kāshifa
Ṭakkara Prakāśana
2006