fbpx Foreign | Page 13 | www.1947partitionarchive.org

Foreign

Dāstāna hazāra dina : baṇṭavāre ke bāda Pākistāna meṃ bītā vaha vaqta

Caran Jīt Lāl Sahgal
Yātrā Buksa : Peṅguina Buksa
2008

Saty Ke Prayog

Mohandas K. Gandhi
Rajpal and Sons
2013

Isalāma, maulabāda o maulabibāda

Hosenura Rahamāna
Mitra o Ghosha Pabalisarsa
1996

Swadhinta Sangram Me Rajasthan Ki Ahautiyan 1805-1947

K. Rajpurohit
Scientific Publishers Journals Dept.
1993

Karagila ke nayaka

Anupama Tyagi
Rijensi Pablikesansa
2000

Javano zindabada: Karagila-yuddha ke sandarbha ko udghatita karata ghanakshari kavya

Brajendra Avasthi
Anubhava Prakasana
1999

Karagila ke sahida

Candra Bhushana
Samaya Prakasana
1999

Svatantrata sagrama ki patrakarita aura Pam. Dasaratha Prasada Dvivedi

Arjuna Tivari
Visvavidyalaya Prakasana
1998

Ghati mem atanka aura Karagila

Onkaresvara Pandeya
Samaya Prakasana
2000

History of British India

George Grimm
D.V. Siva Rao
Asian Educational Services
2000

Pages